Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część III

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy pracodawca może wymagać od pracownika podania informacji o szczepieniu?

Aktualnie za niezgodne z prawem można uznać wymaganie od pracowników zaszczepienia się przeciwko COVID-19 lub różnicowanie sytuacji pracowników z uwagi na fakt poddania się szczepieniu bądź rezygnacji ze szczepienia.

Czy jednak kierowanie do pracownika zapytania dotyczącego szczepienia jest dozwolone?

Katalog danych, które może żądać pracodawca od pracownika przewiduje art. 22 1 § 1 kodeksu pracy(w stosunku do kandydata na pracownika) oraz art. 22 1 § 3 kodeksu pracy (w stosunku do pracownika). Dane te obejmują m.in.: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zgodnie z § 4 wskazanego przepisu dopuszczalne jest także żądanie podania innych danych osobowych, ale musi być to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Wydaje się więc, że jeśli pozyskanie takiej informacji od pracownika jest niezbędne pracodawcy do zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy oraz wypełnienia ciążących na nim obowiązków dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to pytania kierowanego do pracowników o zaszczepienie – przynajmniej co do zasady – nie powinno się dyskredytować. Ocena tej kwestii nie jest jednak jednoznaczna, ponieważ według kodeksu pracy przetwarzanie wrażliwych danych osobowych pracownika, a za takie należy uznać dane związane z jego zdrowiem i zabiegami medycznymi, udostępniana może być jedynie z inicjatywy pracownika. Mając jednak na względzie obowiązek współdziałania pracownika z pracodawcą można jednak bronić stanowiska, że wymaganie podania takich danych w tej konkretnej sytuacji jest dozwolone.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry